KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Mateusz Cyma

Zakres usług

separator

Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują w szczególności następujące dziedziny prawa:

 • prawo karne- reprezentujemy interesy okarżonego zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego, zespół Kancelarii ma również bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw po stronie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym oraz oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym, doradztwo w zakresie prawnokarnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prawo karne wykonawcze- reprezentowanie skazanych na posiedzeniach przed sądami penitencjarnymi, w szczególności w sprawach o odroczenie wykonania kary oraz zarządzenia wykonania kary ,
 • sprawy z zakresu prawa cywilnego, sprawy dotyczące nieruchomości, sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów w zakresie ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach w tym służebności przesyłu, prowadzenie postępowań o zniesienie współwłasności nieruchomości, prowadzenie postępowań o zasiedzenie nieruchomości, sprawy reprywatyzacyjne, sprawy z zakresu prawa prawa spadkowego,
 • prawo handlowe- postępowanie rejestrowe przed KRS, tworzenie i likwidacja spółek, analizy prawne, obsługa organów spółek, postępowanie upadłościowe i naprawcze,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawo własności intelektualnej- ochrona praw autorskich,
 • doradztwo w zakresie prawa prasowego,
 • obsługa związana z windykacją należności- próba windykacji wierzytelności na etpie przedsądowym, negocjacje z dłużnikiem, przygotowanie pozwu do sądu, reprezentacja wierzyciela w postępowaniu sądowym; skierowanie wniosku egzekucyjnego do komornika, reprezentacja wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym;
 • prowadzenie spraw w ramach elektroniczengo postępowania upominawczego (EPU),
 • prowadzenie spraw odszkodowawczych zaróno na etapie postępowania likwidacyjnego, dochodzenie należności od ubepizeczyciela przed sądem,
 • sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego – sprawy o rozwód, separację, roszczenia alimentacyjne, uregulowanie sytuacji pomiędzy rodzicami a dziećmi, podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • prowadzenia spraw z zakresu prawa administracyjnego na etapie postępowania przed organem administracji publicznej oraz na etapie sądowym.

Obsługa podmiotów gospodarczych

Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, polegającą przede wszystkim na bieżącym doradztwie prawnym, udziale w negocjacjach, sporządzeniu pism, umów i uchwał, opiniowaniem projektów takich aktów, a także będą reprezentacją przed sądami, organami administracyjnymi, skarbowymi czy komornikami.

Kancelaria prowadzi obsługę podmiotów gospodarczych prowadzących działalność zarówno w formie spółek prawa handlowego, jak przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi, a także stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych.

Profesjonalne doradztwo prawne

Ten rodzaj usług jest dedykowany dla Klientów, którzy zmagają się z problemami prawnymi, a nie mają wiedzy i doświadczenia, aby samodzielnie podjąć odpowiednie działania. W ramach porady zespół Kancelarii analizuje sytuację Klienta i doradza najbardziej optymalne rozwiązanie. Możliwe jest tkaże sporządzenie komplekoswej opinii prawnej na temat wybrany przez Klienta.

Kancelaria świadczy usługi zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. Zakres udzielanych porad prawnych obejmuje m. in. sprawy gospodarcze, administracyjne, karne a także zagadnienia związane z prawem autorskim.

Zastępstwo procesowe

Zespół Kancelarii stanowi wspracie dla Klienta w prowadzonych przez niego postępowaniach sądowych, skierowanych przeciwko niemu sprawach karnych, a także postępowaniach administracyjnych.

Działając w imieniu Klienta zapewniamy wsparcie na każdym etpie sprawy. Sporządzamy pisma procesowe oraz uczestniczymy w czynnościach procesowych. Klient ma stały kontakt z osobą zajmującą się jego sprawą, dzięki czemu jest na bieżąco informowany o wydareniach i czynnościach podejmowanych na jego rzecz.